Fair-Play

Fair-Play

Osim što promovišu zdrav život i bavljenje sportom, Igre podižu kvalitet života dece i mladih i razvijaju pozitivne socijalne vrednosti, što se pokazalo kao najdelotvornija prevencija svih oblika zavisnosti i devijantnog ponašanja. Bavljenje mladih sportom i rekreacijom ne utiče samo na pravilan fizički, nego i na intelektualni, estetski i moralni razvoj celokupnog društva.

Pružajući deci i mladima ovakav festival sporta i mladosti u kom ne postoji diskriminacija bilo kakve vrste i gde se promoviše zdrav život, razumevanje, prijateljstvo, solidarnost i fair play; doprinosimo izgradnji bolje i mirnije zajednice u kojoj živimo.

FAIR PLAY znači držati se dogovorenih pravila, odreći se nepravedno stečenih prednosti, imati jednake šanse, obzirno se ponašati, poštovati svog protivnika u sporu i prihvatati druge i drugačije. Fair-play je izraz ljudskog držanja koje se ogleda u obzirnom ponašanju prema samom sebi, prema drugima, ali i prema svojoj okolini. Fair-play nalazimo u sportu, ali i u drugim područjima života.

Konflikti se ne smeju samo negativno ocenjivati, oni se moraju predstaviti i kao mogućnost da se situacija promeni ili razvije u pozitivnom smislu, ali i kao izazov da se još više poradi na temi fair-playa i fer ponašanja. Cilj fair-play razvoja mora biti i što manje angažovanje sudija. Sudija bi trebalo da bude "ugrađen" u svakog od nas. Spremnost i sposobnost da se rešavaju konflikti mora biti prenesena i podsticana veoma rano u detinjstvu i mladosti.